Productsمحصولات

ضـــدعفونی کـــننده سطوح بدون الکل

Dosi Disinfection

محلول ضدعفونی‌کننده دوسی، بر اساس آخرین پژوهش‌های علمی در زمینه قدرت مواد ضدعفونی‌کننده جهت مقابله با ویروس کرونا تهیه گردیده است. این محلول حاوی عصاره اکالیپتوس می‌باشد و سیستم تنفسی بدن را تقویت می‌کند.

طریقه مصرف: مقدار مورد نیاز از محصول را ترجیحا داخل ظروف افشانه ویا سم پاش‌های دستی بریزید و سطوح را به محلول آغشته کنید. بعد از حد‌ود یک دقیقه سطح مورد نظر ضدعفونی می‌گردد، درصورت لزوم سطح را با دستمال تمیز خشک نمایید.

طیف اثر: باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، قارچ‌ها، ویروس‌ها مانند: HINI, HCV, HBV,HIV و کرونا ویروس

توجه: دور از دسترس اطفال نگهداری شود. با چشم تماس پیدا نکند و در صورت تماس با آب فراوان شسته شود.

این محلول برای ضدعفونی کردن سطوح استفاده می‌شود از استفاده آن برر‌وی چرم، پارچه و الیاف طبیعی خودداری کنید.

ضـــدعفونی کـــننده سطوح بدون الکل

Dosi Disinfection

محلول ضدعفونی‌کننده دوسی، بر اساس آخرین پژوهش‌های علمی در زمینه قدرت مواد ضدعفونی‌کننده جهت مقابله با ویروس کرونا تهیه گردیده است. این محلول حاوی عصاره اکالیپتوس می‌باشد و سیستم تنفسی بدن را تقویت می‌کند.

طریقه مصرف: مقدار مورد نیاز از محصول را ترجیحا داخل ظروف افشانه ویا سم پاش‌های دستی بریزید و سطوح را به محلول آغشته کنید. بعد از حد‌ود یک دقیقه سطح مورد نظر ضدعفونی می‌گردد، درصورت لزوم سطح را با دستمال تمیز خشک نمایید.

طیف اثر: باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، قارچ‌ها، ویروس‌ها مانند: HINI, HCV, HBV,HIV و کرونا ویروس

توجه: دور از دسترس اطفال نگهداری شود. با چشم تماس پیدا نکند و در صورت تماس با آب فراوان شسته شود.

این محلول برای ضدعفونی کردن سطوح استفاده می‌شود از استفاده آن برر‌وی چرم، پارچه و الیاف طبیعی خودداری کنید.

ضـــدعفونی کـــننده سطوح بدون الکل

Dosi Disinfection

محلول ضدعفونی‌کننده دوسی، بر اساس آخرین پژوهش‌های علمی در زمینه قدرت مواد ضدعفونی‌کننده جهت مقابله با ویروس کرونا تهیه گردیده است. این محلول حاوی عصاره اکالیپتوس می‌باشد و سیستم تنفسی بدن را تقویت می‌کند.

طریقه مصرف: مقدار مورد نیاز از محصول را ترجیحا داخل ظروف افشانه ویا سم پاش‌های دستی بریزید و سطوح را به محلول آغشته کنید. بعد از حد‌ود یک دقیقه سطح مورد نظر ضدعفونی می‌گردد، درصورت لزوم سطح را با دستمال تمیز خشک نمایید.

طیف اثر: باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، قارچ‌ها، ویروس‌ها مانند: HINI, HCV, HBV,HIV و کرونا ویروس

توجه: دور از دسترس اطفال نگهداری شود. با چشم تماس پیدا نکند و در صورت تماس با آب فراوان شسته شود.

این محلول برای ضدعفونی کردن سطوح استفاده می‌شود از استفاده آن برر‌وی چرم، پارچه و الیاف طبیعی خودداری کنید.

ضـــدعفونی کـــننده سطوح بدون الکل

Dosi Disinfection

محلول ضدعفونی‌کننده دوسی، بر اساس آخرین پژوهش‌های علمی در زمینه قدرت مواد ضدعفونی‌کننده جهت مقابله با ویروس کرونا تهیه گردیده است. این محلول حاوی عصاره اکالیپتوس می‌باشد و سیستم تنفسی بدن را تقویت می‌کند.

طریقه مصرف: مقدار مورد نیاز از محصول را ترجیحا داخل ظروف افشانه ویا سم پاش‌های دستی بریزید و سطوح را به محلول آغشته کنید. بعد از حد‌ود یک دقیقه سطح مورد نظر ضدعفونی می‌گردد، درصورت لزوم سطح را با دستمال تمیز خشک نمایید.

طیف اثر: باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، قارچ‌ها، ویروس‌ها مانند: HINI, HCV, HBV,HIV و کرونا ویروس

توجه: دور از دسترس اطفال نگهداری شود. با چشم تماس پیدا نکند و در صورت تماس با آب فراوان شسته شود.

این محلول برای ضدعفونی کردن سطوح استفاده می‌شود از استفاده آن برر‌وی چرم، پارچه و الیاف طبیعی خودداری کنید.

محلول ضدعفونی کننده دســـت

Dosi Hand disinfectant

بهترین راه برای شستن و ضدعفونی کردن دست‌ها شستن آنها با آب و صابون است، اما در مواقعی دسترسی به آن میسر نیست، در این شرایط یکی از راه‌های جایگزین استفاده از محلول ضدعفونی‌کننده دست است.

محلول ضدعفونی‌کننده دست حاوی الکل با غیر فعال کردن میکروارگانیسم‌ها و سرکوب کردن رشدشان به تمیزی و ضدعفونی کردن دست کمک می‌کند.

طریقه مصرف:

محلول را به دست‌هایتان اسپری کنید و اجازه دهید با جریان هوا خشک شود. به هیچ وجه دست‌هایتان را به هم نمالید و یا خشک نکنید زیرا خاصیت ضدعفونی کنندگی آن کاهش می‌یابد.

ژل ضدعفونی کننده دســـت

Dosi Disinfectant gel

بهترین راه برای شستن دست‌ها استفاده از آب و صابون است، اما در برخی مواقع دسترسی به آب و صابون میسر نیست. در این شرایط استفاده از ژل ضدعفونی‌کننده دست، برای از بین بردن باکتری‌ها و ویروس‌ها راه‌حل بسیار خوبی است.

ژل ضدعفونی‌کننده دست دوسی با خواص آنتی باکتریال و ضد قارچ دست شما را از هرنوع آلودگی و ویروس پاک می‌کند.

طریقه مصرف:

قبل از استفاده حتما دستتان را از آلودگی و دانه‌های قابل مشاهده مثل دانه‌های خاک پاک کنید. مقداری ژل را کف دستتان بریزید و به مدت ۲۰-۳۰ ثانیه دستانتان را بهم بمالید.

مطمئن شوید که تمام نقاط دستتان از جمله زیر ناخن‌ها به ژل آغشته شده است.

ژل ضدعفونی کننده دســـت

Dosi Disinfectant gel

بهترین راه برای شستن دست‌ها استفاده از آب و صابون است، اما در برخی مواقع دسترسی به آب و صابون میسر نیست. در این شرایط استفاده از ژل ضدعفونی‌کننده دست، برای از بین بردن باکتری‌ها و ویروس‌ها راه‌حل بسیار خوبی است.

ژل ضدعفونی‌کننده دست دوسی با خواص آنتی باکتریال و ضد قارچ دست شما را از هرنوع آلودگی و ویروس پاک می‌کند.

طریقه مصرف:

قبل از استفاده حتما دستتان را از آلودگی و دانه‌های قابل مشاهده مثل دانه‌های خاک پاک کنید. مقداری ژل را کف دستتان بریزید و به مدت ۲۰-۳۰ ثانیه دستانتان را بهم بمالید.

مطمئن شوید که تمام نقاط دستتان از جمله زیر ناخن‌ها به ژل آغشته شده است.

محلول ضدعفونی کننده دســـت

Dosi Hand disinfectant

بهترین راه برای شستن و ضدعفونی کردن دست‌ها شستن آنها با آب و صابون است، اما در مواقعی دسترسی به آن میسر نیست، در این شرایط یکی از راه‌های جایگزین استفاده از محلول ضدعفونی‌کننده دست است.

محلول ضدعفونی‌کننده دست حاوی الکل با غیر فعال کردن میکروارگانیسم‌ها و سرکوب کردن رشدشان به تمیزی و ضدعفونی کردن دست کمک می‌کند.

طریقه مصرف:

محلول را به دست‌هایتان اسپری کنید و اجازه دهید با جریان هوا خشک شود. به هیچ وجه دست‌هایتان را به هم نمالید و یا خشک نکنید زیرا خاصیت ضدعفونی کنندگی آن کاهش می‌یابد.

جـــرم گــیر

Odorless & Vapor-Free Cleaner

جرم گير يا جوهر نمك يكي از محصولات پرمصرف در سبد بهداشتي خانواده مي باشد كه ميزان مصرف آن طبق آمار وزارت صنايع دومين محصول شوينده پر مصرف مي باشد. پايه اصلي جرم گير اسيد كلريدريك مي باشد كه از قدرت پاك كنندگي بالايي برخودار بوده ولي داراي بو و بخارات شديد و سمي مي باشد. در سالهاي اخير نمونه هايي از جرم گير غير اسيدي توليد شد كه به دليل قدرت ضعيف پاك كنندگي و جرم بری مورد استقبال واقع نشد.

با توجه به مصرف بالای محصول و مشکلات تنفسی و ریوی که بر اثر استفاده آن ایجاد می شود برخی از شرکتها اقدام به تولید جرمگیر بدون بو نمودند كه با اسانس، بوي نامطبوع آن مخفي شده در حالي كه مصرف كننده در حال استنشاق بخارات سمی آن مي باشد ، كه در اين حالت زيان آن به مراتب شديدتر بوده و به صورت مخفي مي باشد.

شركت دانش بنيان پاكيان كوير، با توجه به خط مشي و منشور اخلاقي خود كه توليد محصولات با كيفيت در جهت ارتقاء سلامت جامعه مي باشد و با تكيه بر دانش علمي و محققان پيشتاز در اين زمينه پروژه تحقيقاتي به مدت چهارسال براي رفع مشكل فوق ايجاد نمود ، كه اين آزمايشات و تحقيقات مداوم نهايتا منجر به اختراع و توليد جرم گير بدون بو و بخار شد. در اين محصول علاوه بر بالا بردن كيفيت و قدرت جرم بري، سفيدكنندگي و براقيت سطوح نسبت به محصولات موجود ،‌ بو و بخارات آن تا حدي كاهش يافت كه ديگر ضرري براي مصرف كننده نداشته باشد. اين محصول نمونه بارزي از تلاش و سطح بالاي علمي محققان كشورمان مي باشد كه علاوه بر حفظ سلامت هموطنان مان مرزهاي كشور را طي نموده و هم اكنون به كشورهاي مختلفي صادر مي گردد.

لازم به ذكر است كه جرم گير بدون بو و بخار دوسي علاوه بر جرم بري خاصيت شويندگي، سفيد كنندگي، براق كنندگي سطوح و ضدعفوني كردن را نيز داراست. و با ترکیبات خاصی که دارد با قدرتی بالا به ساختار رسوبها و جرمها نفوذ کرده و سطحی تمیز ، شفاف و براق ایجاد می نماید .

به اميد اینکه با تلاشهاي ما، گوشه اي از انتظارات مصرف كنندگان را برآورده نمايد

جـــرم گــیر

Odorless & Vapor-Free Cleaner

جرم گير يا جوهر نمك يكي از محصولات پرمصرف در سبد بهداشتي خانواده مي باشد كه ميزان مصرف آن طبق آمار وزارت صنايع دومين محصول شوينده پر مصرف مي باشد. پايه اصلي جرم گير اسيد كلريدريك مي باشد كه از قدرت پاك كنندگي بالايي برخودار بوده ولي داراي بو و بخارات شديد و سمي مي باشد. در سالهاي اخير نمونه هايي از جرم گير غير اسيدي توليد شد كه به دليل قدرت ضعيف پاك كنندگي و جرم بری مورد استقبال واقع نشد.

با توجه به مصرف بالای محصول و مشکلات تنفسی و ریوی که بر اثر استفاده آن ایجاد می شود برخی از شرکتها اقدام به تولید جرمگیر بدون بو نمودند كه با اسانس، بوي نامطبوع آن مخفي شده در حالي كه مصرف كننده در حال استنشاق بخارات سمی آن مي باشد ، كه در اين حالت زيان آن به مراتب شديدتر بوده و به صورت مخفي مي باشد.

شركت دانش بنيان پاكيان كوير، با توجه به خط مشي و منشور اخلاقي خود كه توليد محصولات با كيفيت در جهت ارتقاء سلامت جامعه مي باشد و با تكيه بر دانش علمي و محققان پيشتاز در اين زمينه پروژه تحقيقاتي به مدت چهارسال براي رفع مشكل فوق ايجاد نمود ، كه اين آزمايشات و تحقيقات مداوم نهايتا منجر به اختراع و توليد جرم گير بدون بو و بخار شد. در اين محصول علاوه بر بالا بردن كيفيت و قدرت جرم بري، سفيدكنندگي و براقيت سطوح نسبت به محصولات موجود ،‌ بو و بخارات آن تا حدي كاهش يافت كه ديگر ضرري براي مصرف كننده نداشته باشد. اين محصول نمونه بارزي از تلاش و سطح بالاي علمي محققان كشورمان مي باشد كه علاوه بر حفظ سلامت هموطنان مان مرزهاي كشور را طي نموده و هم اكنون به كشورهاي مختلفي صادر مي گردد.

لازم به ذكر است كه جرم گير بدون بو و بخار دوسي علاوه بر جرم بري خاصيت شويندگي، سفيد كنندگي، براق كنندگي سطوح و ضدعفوني كردن را نيز داراست. و با ترکیبات خاصی که دارد با قدرتی بالا به ساختار رسوبها و جرمها نفوذ کرده و سطحی تمیز ، شفاف و براق ایجاد می نماید .

به اميد اینکه با تلاشهاي ما، گوشه اي از انتظارات مصرف كنندگان را برآورده نمايد

سفید کننده

Dosi Whitener

يكي ديگر از محصولات پرمصرف سبد بهداشتي خانوار مي باشد. موارد قابل اهميت در اين محصول كيفيت، بوي نامطبوع و ماندگار آن و آسيب نرساندن به سطوح يا بافت منسوجات مي باشد.

محققان اين شركت با تحقيقات و آزمايشات متفاوت محصولي را ارائه نموده اند كه داراي اكتيو بالاي 5.2 بوده و با استفاده از مواد محافظ مانع ايجاد صدمات روي سطوح مي شود. نكته حائز اهميت در اين محصول كاهش بوي نامطبوع و آزار دهنده سفيد كننده مي باشد كه باعث استقبال بسيار بالايي از ‌آن شده. با توجه به اينكه مواد سفيد كننده بسيار فرار بوده و به مرور زمان كيفيت آن به شدت كاهش مي يابد اين شركت براي اولين بار در طراحي خود از يك فوم و فوم سيل جهت حفظ كيفيت اين محصول در مدت زمان طولاني استفاده نموده ، چرا كه اعتقاد داريم حقوق مصرف كننده بالاترين منفعت و تبليغ براي ما خواهد بود.

سفید کننده

Dosi Whitener

يكي ديگر از محصولات پرمصرف سبد بهداشتي خانوار مي باشد. موارد قابل اهميت در اين محصول كيفيت، بوي نامطبوع و ماندگار آن و آسيب نرساندن به سطوح يا بافت منسوجات مي باشد.

محققان اين شركت با تحقيقات و آزمايشات متفاوت محصولي را ارائه نموده اند كه داراي اكتيو بالاي 5.2 بوده و با استفاده از مواد محافظ مانع ايجاد صدمات روي سطوح مي شود. نكته حائز اهميت در اين محصول كاهش بوي نامطبوع و آزار دهنده سفيد كننده مي باشد كه باعث استقبال بسيار بالايي از ‌آن شده. با توجه به اينكه مواد سفيد كننده بسيار فرار بوده و به مرور زمان كيفيت آن به شدت كاهش مي يابد اين شركت براي اولين بار در طراحي خود از يك فوم و فوم سيل جهت حفظ كيفيت اين محصول در مدت زمان طولاني استفاده نموده ، چرا كه اعتقاد داريم حقوق مصرف كننده بالاترين منفعت و تبليغ براي ما خواهد بود.